โปรแกรม SPSS คืออะไร

  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัย มีความสามารถในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล   และยังสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟได้ ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้สามารถ กำหนด , สร้างตัวแปร และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ประกอบด้วย 16 modules ด้วยกัน เป็นโปรแกรมที่ download และติดตั้งได้ง่ายมาก 

           spss for windows 11,10,8,8.1, version 8

ติดต่อสอบถามและขอราคาใบเสนอราคาได้จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ , ธนาคาร , สถานศึกษา และภาคเอกชนทั่วไป

SPSS มีจำหน่ายเป็น Package ถึง 3 แบบ เมื่อจำเป็นต้องใช้งานหลาย modules  ช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณมากขึ้น

* มีราคาพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ, สถานบันการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

 * เปิดใบกำกับภาษีได้


 • spss.jpg
  IBM SPSS Statistics Base Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months วันนี้ซื้อ 1 ได้ 3 modules . . . . . 1. spss base 2. Data Preparation 3. Bootstra...
  ฿159,000

 • advance.png
  IBM SPSS Advanced Statistics Autohorized User Licensing + SW Subscription & Support 12 months - เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป (Genaral Linear model : GLM) - เทคนิดการว...

 • amos.jpg
  IBM SPSS Amos Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months - การวิเคราะห์และการสร้างสมการโครงสร้าง Structure Equation Modeling - มีทั้งแบบ for windows และ for...

 • Categories.png
  IBM SPSS Categories Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Month - เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงกลุ่ม(Categories Regression) และ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระห...

 • custom.jpg
  IBM SPSS Custom Tables Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months- มี Graphical User Interface สาหรับการสร้างตารางและสามารถสร้างโดยการ drag- and-drop ตัวแปร- ...

 • complex.png
  IBM SPSS Complex Samples Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months- สามารถสร้างแผนการสุ่มตัว อย่าง ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ...

 • data.png
  IBM SPSSData Preparation Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months- สามารถทาการเตรียมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ เช่น นำตัวแปรที่มีคุณภาพข้อมูลต่ำออก ปรับเปลี่ยนมา...

 • decision-trees.gif
  IBM SPSSDecision Trees Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months - เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล (Classification) โดย ใชเทคนิค Decision Tree ในการสร้างโมเ...

 • Direct marketing.jpg
  IBM SPSS Direct marketingAuthorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months - เทคนิคการวิเคราะห์ด้านการตลาด เช่น RFM Analysis, Cluster Analysis - มีทั้งแบบ for window...

 • exact test.jpg
  IBM SPSS Exact Test Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months - การทดสอบสมมติฐานเมื่อข้อมูลของตัวอย่างมีขนาดเล็ก- มีทั้งแบบ for windows และ for mac * * สอบถ...

 • forcasting.jpg
  IBM SPSSForecasting Authorized User License +SW Subscription & Support 12 Months - การสร้างโมเดลอนุกรมเวลา แบบ Exponential Smoothing และ Arima - มีทั้งแบบ for windows และ for ...

 • missing.png
  IBM SPSS Missing Values Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสูญหาย (Missing Value Analysis) และ การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย(Mult...

 • Neural Networks.jpg
  IBM SPSS Neural Networks Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months - เทคนิคการวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล (Classification) โดยใช้เทคนิด Neural Network ในการส...

 • regression.jpg
  IBM SPSS Statistics Base Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months- เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเมื่อตัว แปรตามเป็นตัว แปรชิงกลุ่มที่มาค่าได้เพียง 2 ค...
  ฿88,500

 • conjoint.jpg
  IBM SPSS Conjoint Authorized UserLicense + SW Subscription & Support 12 Months - สร้างแผนการทดลองแฟกทอเรียลแบบบางส่วนที่อิทธิพลหลักอิสระกัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม( Conjo...

SPSS ของแท้, ซื้อ SPSS, ขาย SPSS, ตัวแทนจำหน่าย SPSS, SPSS ราคา, SPSS, SPSS Statistics V29 ฟรีดาวน์โหลด, Take a free trial of IBM SPSS, การวิเคราะห์ข้อมูล Google Form ด้วยโปรแกรม SPSS, รับวิเคราะห์สถิติ รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์แบบสอบถาม, โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ, โปรแกรมทำงานวิจัย, download spss, Program SPSS, IBM SPSS Statistics, ดาวน์โหลด IBM SPSS Statistics Base 

Visitors: 122,051