หน่วยงาน / สถาบันศึกษา ที่ใช้บริการ

    บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการขายสินค้าให้กับหน่วยงาน          ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิ สถานบันการศึกษา

         ทุกระดับ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ   

 

      ยินดีให้คำปรึกษา  จัดทำคุณลักษณะให้ตรงกับ         

       spec ict และให้เข้ากับงบประมาณมากที่สุด          

 

    ขอใบเสนอราคา และรับคำปรึกษาได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  

สถานศึกษา (โรงเรียน, มหาวิทยาลัย)

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สถารบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

 • ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • โรงเรียนวัดบวรมงคล

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • โรงเรียนวัดบางแสม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์

 • ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

 • ร.ร. พิบูลประชาสรรค์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 • มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

 • มหาวิทยาลัยชินวัตร

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โรงเรียนราชวินิต มัธยม

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 • โรงเรียนวัดลานนาบุญ

 • โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ

 • การไฟฟ้านครหลวง

 • การกีฬาแห่งประเทศไทย

 • กรมชลประทาน

 • สำนักงานประกันสังคม

 • กระทรวงมหาดไทย

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • กระทรวงยุติธรรม

 • กระทรวงสาธารณสุข

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมราชทัณฑ์

 • กรมที่ดิน

 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 • รพ. นพรัตนราชธานี

 • สถาบันบำราศนราดูร

 • รพ.พระมงกุฎเกล้า

 • รพ. ศิริราช

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารออมสิน

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงาน

 • สำนักอนามัย

 • กรมควบคุมโรค

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • กรุงเทพมหานคร

 • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

 • สถาบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 • สถาบันชีววัตถุ

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 • มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

 • สถาบันโรคทรวงอก

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร

 • มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรมสรรพสามิต

 • สำนักงานเขตจตุจักร

 • สำนักงานเขตปทุมวัน

 • สำนักงานเขตพระโขนง

 • สำนักงานเขตยานนาวา

 • สำนักงานเขตบางบอน

 • สำนักงานเขตบางกอกน้อย

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

งาน ราชการ,ประมูล งาน ราชการ,จัด ซื้อ,ราคา คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ ราคา,ราคา กลาง คอมพิวเตอร์,ขาย คอมพิวเตอร์,เช ค ราคา,e bidding
Visitors: 122,049